opc_loader

Wensenlijst

x

Uw winkelwagen is leeg

Levering binnen de 3 werkdagen indien op voorraad (groen bolletje);  goederen vertrekken vanuit het magazijn (niet in Kluisbergen !) 

Print deze pagina:

 

Algemene Voorwaarden 

 

Algemene Voorwaarden

shop.europacaravans.be is een onderdeel van Europacenter bvba.  BTW BE 0828 616 164 Onderstaande voorwaarden zijn van tel op bestellingen via de webshop shop.europacaravans.be 

 

1. Algemeen

Onderstaande voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten en leveringen, inclusief informatie en vervolgopdrachten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Deze voorwaarden worden in alle gevallen als geaccepteerd beschouwd bij het in ontvangst nemen van de goederen.

 2. Aanbiedingen

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, waarbij enkel onze schriftelijke opdrachtbevestiging rechtsgeldig is. Telefonische bestellingen kan niet besteld worden, enkel via de website of per email. Dergelijke bestellingen zullen schriftelijk worden bevestigd en zijn bindend. 

De bij de aanbieding behorende stukken zoals afbeeldingen, tekeningen en gewichts- en maataanduidingen zijn, tenzij anders overeengekomen, slechts bedoeld als indicatie. Afwijkingen in kleur, grote en vorm, kunnen zodoende voorkomen. Van alle bovengenoemde afbeeldingen, tekeningen, teksten of berekeningen etc. alsook afbeeldingen in de catalogus of elk ander reclamemateriaal behouden wij ons het eigendoms- en publicatierecht voor en zijn enkel bedoeld om de klant te informeren. Bij onrechtmatig gebruik dienen al deze zaken bij eerste verzoek aan ons te worden teruggegeven.

3. Prijzen en vracht-/administratiekosten

Alle in onze catalagus genoemde prijzen zijn in Euro, incl 21% BTW.  Onvoorziene prijsverhogingen zullen worden doorberekend.

Leveringskosten worden bijgerekend bij uw bestelling. Bij afhaling worden natuurlijk geen leveringskosten gerekend, tenzij er extra transportkosten zijn van onze leverancier voor speciale bestellingen, deze worden u tijdig medegedeeld. Naleveringen geschieden altijd franco huis.  Verpakkingskosten worden niet berekend. 

Mochten er bij wijze van uitzondering toch bijkomende kosten zijn, worden deze op voorhand medegedeeld en kan u afzien van uw bestelling.

 4. Betalingsvoorwaarden

Betalingen kunnen via overschrijving vooraf of via de betaalmogelijkheden aangeboden op de webshop.   Paypal is geen officieel betaalmiddel van onze firma en website. 

Tevens behouden wij ons het recht voor bestellingen enkel tegen vooruitbetaling te leveren aan huis.    Uw bestelling wordt genoteerd bij ontvangst van de betaling. 

5. Leveringsvoorwaarden

Genoemde levertermijnen gelden enkel als indicatie en zullen, behoudens overmacht, steeds zoveel mogelijk worden aangehouden. Indien bestellingen niet of slechts gedeeltelijk worden afgenomen, zijn wij gerechtigd alle ontstane kosten cq vervolgschade in rekening te brengen. De transportwijze zal door ons worden bepaald waarbij wij ons het recht voorbehouden deelleveringen te doen.    Goederen besteld in de shop.europacaravans.be kunnen worden verstuurd vanuit het magazijn in Nederland als dropshipment zending. 

Check op voorhand of de goederen op voorraad zijn, indien niet op voorraad staat er een rood bolletje bij het artikel of een oranje bolletje ‘beperkte voorraad’.   Goederen die niet op voorraad zijn bij het bestellen , worden verstuurd van zodra ze terug voorradig zijn in het magazijn van waaruit de dropshipment goederen vertrekken.    Levertermijn  kan altijd per email opgevraagd worden [email protected]

Een order kan geannuleerd worden indien de levertermijn te lang bevonden wordt, dan wordt het bedrag van het order teruggestort op rekening min 2% administratie- en bankkosten.  

 6. Klachtenafhandeling en aansprakelijkheid

Goederen dienen bij ontvangst te worden gecontroleerd. Klachten dienen binnen 7 dagen na goederenontvangst schriftelijk te geschieden en geven geen automatisch recht op terugname of kortingen. Terugzending kan enkel na onze toestemming geschieden. Iedere garantie vervalt indien de klacht niet kan worden aangetoond, er geen kans voor herstel wordt geboden, bij ondeskundig en oneigenlijk gebruik, gebruik van onjuiste materialen, bij eigenhandige aanpassingen alsook bij het niet opvolgen van de voorschriften of onjuiste behandeling quacq onderhoud. Normale slijtage valt niet onder de garantie. Tenzij anders overeengekomen bedraagt de garantietermijn 12 maanden gerekend van het moment van verzenden. Deze termijn geldt eveneens voor vergoeding van vervolgschade waarvan de maximale hoogte gelijk is aan de dekking van onze aansprakelijkheidsverzekering. Hogere claims alsook winstderving etc worden in ieder geval uitgesloten.

Bij het plaatsen van een bestelling aanvaardt u onze algemene voorwaarden. 

 7. Omruil- en terugnamegarantie

Goederen, die niet voldoen aan uw verwachtingen, nemen wij na onze toestemming, binnen 14 dagen na levering, weer terug, met uitzondering van op maat gemaakte artikelen, deze worden niet terggenomen.

Voorwaarde: de goederen zijn ongebruikt en verpakt in de originele verpakking. De kosten van retourzending zijn voor rekening klant. Na ontvangst worden de goederen door ons gecontroleerd en na akkoord, gecrediteerd mits afhouden van de transportkosten en van 10% voor adminstratie,behandeling en bankkosten.  Artikelen die speciaal op maat of kleur vervaardigd zijn worden nooit retour genomen of gecrediteerd.

 8. Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden uitdrukkelijk eigendom over geleverde goederen tot het moment van volledige betaling door opdrachtgever/besteller, ook dan als goederen met of zonder ons medeweten worden doorgeleverd aan derden. Verpanding van door ons geleverde goederen door opdrachtgever/besteller is alleen na onze schriftelijke toestemming toegestaan. Bij wederverkoop op krediet is opdrachtgever/besteller verplicht dit eigendomsvoorbehoud bekend te maken. Bij overdracht van vorderingen blijft opdrachtgever/besteller tot nader ordergerechtigd en verplicht tot invorderen. Ook zal hij na verzoek daartoe per omgaande de schuldenaar bekend maken en deze de overdracht melden, waarbij ook wij gerechtigd zijn de overgedragen vorderingen zelf te innen. Dit laatste in geval het financiële vermogen van opdrachtgever/besteller daar aanleiding toe geeft, hij zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, bij  surséance van betaling of een faillissement. In deze gevallen vervalt het inningsrecht van opdrachtgever/besteller ook zonder uitdrukkelijke mededeling. In het algemeen verplicht opdrachtgever/besteller zich de goederen naar behoren te onderhouden en tegen brand-, water-, en diefstalschade te verzekeren. Bij dreigende beslaglegging of eigendomsaanspraken door derden is opdrachtgever/besteller verplicht dit per omgaande aan ons mede te delen, om ons zodoende in de gelegenheid te stellen de benodigde gerechtelijke- en andere maatregelen te nemen. Bij verzuim is opdrachtgever/besteller aansprakelijk voor de hieruit voor ons voortvloeiende schade. In ieder geval zullen wij bij dreigend nadeel onze aanspraken zeker stellen of laten stellen. Indien nodig behelst dit tevens het ook zonder toestemming van opdrachtgever/besteller toegang verschaffen tot de goederenopslagplaats. In het geval van opslag elders dient opdrachtgever/besteller bij het opslaan deze toestemming tevens van derden te eisen. In geval van surséance of faillissement strekt het eigendomsvoorbehoud zich, ter dekking van onze totale vordering, ook uit over door ons geleverde en reeds door opdrachtgever/besteller betaalde goederen.

 9. Vestigingsplaats en rechtbank

Plaats van handeling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is onze hoofdvestiging. De aan de woonplaats van Europacenter bvba verbonden rechter wordt door ons als bevoegd aangemerkt en enkel het Belgisch recht zal van toepassing zijn.

 10. Ongeldigheid van voorwaarden

Ongeldigheid van een of meerdere bovengenoemde voorwaarden tast de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan. De ongeldige voorwaarde zal worden vervangen door een juridisch toegestane bepaling die het economisch nut van de oorspronkelijke voorwaarde in concreto het meest zal benaderen.